Habarlar

 • UPS203 näme we nähili işleýär?

  UPS203 näme we nähili işleýär?

  15 ýyllyk hünär önümçilik tejribesi bolan üznüksiz elektrik üpjünçiligi öndürijisi hökmünde, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmagy we yzygiderli täzeläp durmagy maksat edinýäris.Geçen ýyl bazar müşderileriniň isleglerine we pikirlerine esaslanyp, täze UPS203 önümini taýýarladyk we çykardyk ...
  Koprak oka
 • UPS203 köp çykyş naprýa .eniýesini girizmek

  UPS203 köp çykyş naprýa .eniýesini girizmek

  Aragatnaşyk, howpsuzlyk we güýmenje üçin her gün ulanýan elektron enjamlaryňyz, garaşylmadyk elektrik togunyň kesilmegi, naprýatageeniýeniň üýtgemegi sebäpli zeper we şowsuzlyga sezewar bolup biler.Mini UPS elektron enjamlar üçin batareýanyň ätiýaçlyk güýjüni we aşa woltly we aşa köp goragy üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • “Richroc” -yň hil barlagy we satuwdan soňky hyzmaty

  “Richroc” -yň hil barlagy we satuwdan soňky hyzmaty

  Şençzhenen Riçrok Elektron Co., Ltd 2009-njy ýylda döredilip, batareýa çözgütlerini bermäge gönükdirilen ISO9001 ýokary tehnologiýaly kärhana.Mini DC UPS, POE UPS we ätiýaçlyk batareýa esasy önümlerdir.“Müşderileriň isleglerine ünsi jemläň” atly kompaniýamyz garaşsyz bolmaga çalyşdy ...
  Koprak oka
 • Gözleg we ösüş topary siziň üçin möhüm faktormy?

  Gözleg we ösüş topary siziň üçin möhüm faktormy?

  “Shenzhen Richroc Electronics Co, Ltd” 2009-njy ýylda esaslandyryldy, ISO9001 ýokary tehnologiýaly kärhana bolup, batareýa çözgütleri bilen üpjün edýär, Mini DC UPS, POE UPS we ätiýaçlyk batareýa esasy önümlerdir.“Müşderileriň isleglerine ünsi jemläň” kompaniýasy garaşsyz gözleglere we ösüşe ygrarly ...
  Koprak oka
 • Size UPS ODM hyzmatyny bermegimizi isleýärsiňizmi?

  Size UPS ODM hyzmatyny bermegimizi isleýärsiňizmi?

  Biziň kompaniýamyz döredilen gününden bäri garaşsyz gözleglere we energiýa çözgütlerini işläp taýýarlamaga ygrarly.Öňdebaryjy Mini UPS üpjün edijisine öwrüldi.Häzirki wagtda 2 gözleg we gözleg merkezimiz we ýetişen inersenerler topary bar.14 ýyllyk iş tejribesi bolan elektrik çözgüdi üpjün ediji hökmünde biz ...
  Koprak oka
 • Şereketiňiz ODM / OEM hyzmatyny goldaýarmy?

  15 ýyllyk hünär gözlegleri we ösüşi bilen ownuk üznüksiz elektrik üpjünçiligini öňdebaryjy öndüriji hökmünde, öz zawod önümçilik liniýamyz we gözleg-barlag bölümimiziň bardygyna buýsanýarys.Gözleg we gözleg toparymyz 5 inersenerden ybarat, şol sanda 15 ýyldan gowrak tejribesi bolan, ...
  Koprak oka
 • Indoneziýa sergisi tamamlandy, müşderiler hyzmatdaşlyga başlangyç etdiler

  Indoneziýa sergisi tamamlandy, müşderiler hyzmatdaşlyga başlangyç etdiler

  2024-nji ýylyň 16-njy martynda Indoneziýada dört günlük sergini tamamladyk.Sergide kiçi göwrümli önümlerimiz gaty meşhur, sahna yssy we müşderiler bilen maslahatlaşýanlar kän.Has geň galdyrýan zat, müşderileri stendimizi görmäge çagyrdyk, nusgalary barladyk, a ...
  Koprak oka
 • Indoneziýadaky sergide nusga alnanda, nämä bil baglaýarys?

  Indoneziýadaky sergide nusga alnanda, nämä bil baglaýarys?

  Indoneziýadaky sergimiz gaty gowy geçdi.Müşderiler MINI UPS, esasanam wifi marşrutizatorlary üçin gaty gyzyklandy.Haýsy modeliň gerekli marşrutizator üçin amatlydygy we ätiýaçlyk wagtynyň näçe wagtdygy barada has köp sorag berýärler.Mundan başga-da bu ýere gelýän müşderilerimiz köp ...
  Koprak oka
 • WGP näme üçin Indoneziýa stendinde meşhur?

  WGP näme üçin Indoneziýa stendinde meşhur?

  Täze ýyl Jakartanyň halkara sergisi!Biz Şençzhenen Riçrok Elektronik Co., Ltd dünýädäki müşderilerimiz bilen täze işimize başladyk.Biz 15 ýyllap kiçi UPS öndüriji we Hytaýda hemişe müşderilere ynamsyz UPS üpjün edijisidiris!Bu ýyllar, bazar bazary bilen tanyşmak üçin ...
  Koprak oka
 • POE05 haýsy enjamlary işledip biler?

  POE05 haýsy enjamlary işledip biler?

  POE05, ýönekeý dizaýn we inedördül görnüşi bolan, häzirki zaman we ýokary derejeli hilini görkezýän ak POE görnüşidir.USB çykyş porty bilen enjamlaşdyrylan we QC3.0 protokolynyň çalt zarýad beriş funksiýasyny goldaýan, ulanyjylara amatly zarýad bermek tejribesini hödürleýär.Diňe bu däl, iň ýokary çykyş ...
  Koprak oka
 • Indoneziýa söwda sergisinde öz otagymyza baryp görmäge hoş geldiňiz

  Indoneziýa söwda sergisinde öz otagymyza baryp görmäge hoş geldiňiz

  Gadyrly müşderiler, bu hat sizi gowy tapar diýip umyt edýäris.Upcomingetip gelýän 2024-nji ýyldaky Indoneziýa söwda sergisine gatnaşjakdygymyzy diýseň begenýäris.13-nji martdan 16-njy mart aralygynda geçiriler.Bu çäräniň dowamynda stendimizi görmäge çagyrýarys.Serginiň ady: 2024 Hytaý (Indone ...
  Koprak oka
 • “Richroc” -yň PK işleri nähili?

  “Richroc” -yň PK işleri nähili?

  Mart aýynyň ýazynda “Richroc” toparymyz janlylyk, hyjuw we hyjuwdan doly.Toparymyzyň döredijiligini görkezmek üçin mart aýynda satuw kampaniýasyna başladyk.Bu waka diňe satuwlarymyzy gowulandyrmak bilen çäklenmän, ussatlygymyzy we toparlaýyn iş ruhumyzy görkezmek üçinem.Tutduk ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4