Biz hakda

takmynan (3)

Kompaniýanyň tertibi

“Richroc” öz gözleg we gözleg merkezi, dizaýn merkezi, önümçilik ussahanasy we satuw topary bolan ýokary tehnologiýaly kärhanalar.WGP biziň markamyz.Müşderilerimize OEM we ODM hyzmatlaryny bermäge we özara ösüş gazanmak we birek-birege ýeňiş gazanmak üçin VIP müşderilerimiz bilen strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýmaga borçlanýarys.

Güýçli R&D topary we hünär tehniki tejribesi bilen müşderilere batareýanyň çözgütleri bilen üpjün edýäris.Şol bir wagtyň özünde, elektrik togunyň näsazlygyny çözmek üçin ökde işgärlerimiz bar we MINI UPS ulgamynda ajaýyp abraý gazandy.

Korporatiw görüş

Biziň maksadymyz, dünýädäki iň uly mini ups öndürijisi bolmak, müşderä öz markasy we önümlerimiz bilen bazardaky paýyny giňeltmek.Şonuň üçin öz markasy we kämillik prosedurasy bolan ajaýyp kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyga şat.

Kompaniýanyň medeniýeti

hakda (3)

2009-njy ýylda döredilen “Richroc”, müşderilere elektrik togunyň näsazlyklaryny çözmek üçin iň oňat batareýa çözgütleri bilen üpjün etmäge ünsi jemleýär.

hakda (5)

2011-nji ýylda “Richroc” ilkinji ätiýaçlyk batareýasyny dizaýn etdi, ykjam ululygy sebäpli MINI UPS diýlip atlandyrylan ilkinji boldy.

hakda (2)

2015-nji ýylda hyzmatlary hödürlemegi we elektrik togunyň kesilmegini çözmek isleýän müşderilerimize has ýakynlaşmagy makul bildik.Şeýlelik bilen Günorta Afrika, Hindistan, Taýland we Indoneziýa ýaly dürli ýurtlarda bazar gözleglerini geçirdik we her bazaryň dürli zerurlyklaryna laýyk gelýän önümleri taýýarladyk.Indi Günorta Afrika we Hindistan bazary üçin öňdebaryjy üpjünçi.

14 ýyllyk tejribeli güýç çözgütleri üpjün ediji hökmünde müşderilere kömek etdik
ygtybarly önümlerimiz we ajaýyp hyzmatlarymyz bilen bazar paýyny üstünlikli giňeltmek.Gözlegiňizi gyzgyn kabul edýäris we SGS, TuVRheinland, BV ýaly dünýä belli guramasy tarapyndan sahypada tassykladyk we ISO9001-den geçdi.

hakda (4)

Hyzmatdaşymyz

Jaýkar
ALARMAS
FORZA
Telstra

Biz bilen habarlaşyň

Müşderiniň kanagatlanmagy biziň edýän ähli işimiziň özenidir we aýratyn goldaw toparymyz size kömek etmäge hemişe taýýardyr.Önüm hakda soraglaryňyz bar bolsa ýa-da tehniki kömege mätäç bolsaňyz, dost we bilimli işgärlerimiz diňe basmak ýa-da telefon arkaly jaň etmekdir.