• Ylmy barlaglar Ylmy barlaglar

  Ylmy barlaglar

  Mugt dizaýn çözgütlerini hödürläp we 45 günüň içinde ýöriteleşdirilen nusgalary berip biljek 20 ýyllyk iş tejribesi bolan gözleg we barlag toparymyz bar.Koprak oka
 • OEM OEM

  OEM

  Önümlerimiz aýratyn müşderileriň talaplaryna laýyklaşdyrylyp bilner.Koprak oka
 • Hil Hil

  Hil

  53 tehnologiki prosesi amala aşyrýarys, 72 sagat doly ýük synagyny geçirýäris we ibermezden öň alty gezek barlag geçirýäris.Koprak oka
 • Zawod Zawod

  Zawod

  Biz ISO9001 kepillendirilen zawod, 24 hünärli yzygiderli önümçilik ussahanasy, 50 hünärli hünärmen işleýär.SGS we TUV tarapyndan ýyllyk barlaglardan geçýäris.Koprak oka
 • Işewürlik Işewürlik

  Işewürlik

  Satuw toparymyz 13 ýyllyk tejribe toplady we 5 minutyň içinde çözgüt hödürläp, 24 sagat onlaýn hyzmat üçin elýeterlidir.Koprak oka
 • Şahadatnama Şahadatnama

  Şahadatnama

  Üznüksiz öz-özüňi ösdürmek, prosesi gowulandyrmak we hil optimizasiýasy arkaly Richroc CE, ROHS we FCC ýaly degişli şahadatnamalary aldy.Koprak oka

Şençzhenen Riçrok Elektron Co., Ltd.

Müşderilerimize OEM we ODM hyzmatlaryny bermäge we özara ösüş gazanmak we birek-birege ýeňiş gazanmak üçin VIP müşderilerimiz bilen strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýmaga borçlanýarys.
Köpräk oka

BIZ a14 ýyllyk tejribeli batareýa çözgütlerini üpjün ediji

Biziň maksadymyz, dünýädäki iň uly mini ups öndürijisi bolmak, müşderä öz markasy we önümlerimiz bilen bazardaky paýyny giňeltmek.Şonuň üçin öz markasy we kämillik prosedurasy bolan ajaýyp kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyga şat.
Asfalt_Plant_map_2 AmerikaAfrikaHytaýAwstraliýa
 • Countriesurtlary eksport etmek <span>Dünýäni diýen ýaly gurşap alýar</span> Countriesurtlary eksport etmek <span>Dünýäni diýen ýaly gurşap alýar</span>

  180+

  Countriesurtlary eksport etmekDünýäni gurşap alýan diýen ýaly
 • Zawodyň taryhy <span>Baý tejribe</span> Zawodyň taryhy <span>Baý tejribe</span>

  14

  Zawodyň taryhyBaý tejribe
 • Gözleg we <span>hünärmenler topary</span> Gözleg we <span>hünärmenler topary</span>

  10+

  Gözleg we gözlegProfessional topar
 • Önümler <span>bazardaky önümleriň 99% -ine gabat gelýär</span> Önümler <span>bazardaky önümleriň 99% -ine gabat gelýär</span>

  100+

  ÖnümlerÖnümleriň 99% -ini bazardaky bilen deňeşdiriň

NämeBiz edýäris

Mini Ups ätiýaçlyk batareýa çözgüdi üpjün ediji

ODM prosesi

 • 1

  Iberiňhaýyş

 • 2

  Ösdüriňgözleg we gözleg meýilnamasy

 • 3

  Tassyklanusga

Kärhananyň gymmaty

Esasy maksadymyz, dünýädäki iň uly mini ups öndürijisi bolmak, müşderä öz markasy we önümlerimiz bilen bazar paýyny giňeltmäge kömek etmekdir.Şonuň üçin öz markasy we kämillik prosedurasy bolan ajaýyp kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyga şat.Tapanymyzdan bäri 14 ýyl tejribeli öndüriji, kiçi göwrümli ululyklara ünsi jemleýäris, has dogrusy 18650 zarýad berilýän batareýa paketini ýasadyk, meşhur barmak yzy maşyn öndürijisi bilen hyzmatdaşlykda ilkinji “mini up” etdik, batareýa 24 sagat bolmaly Müşderiniň islegine görä bir gün elektrik toguna birikdirilýär, biz ony üstünlikli etdik.Ondan soň, oňa mini UPS (üznüksiz elektrik üpjünçiligi) diýip at dakdyk we bütin dünýäde satyp başladyk.“Müşderileriň islegine ünsi jemläň” atly kompaniýamyz, garaşsyz çözgütleri we elektrik çözgütlerini işläp taýýarlamagy maksat edinýär, indi bolsa MINI DC UPS-iň öňdebaryjy üpjün edijisine öwrüldik.Müşderilerimize bazar paýyny giňeltmäge we markasy ýa-da biziňkiler bilen has köp abraý gazanmaga, OEM / ODM sargytlaryňyzy garşylamaga kömek edip bileris diýip tüýs ýürekden umyt edýäris.

Çözgütler

Biz öz gözleg merkezimiz, SMT ussahanasy, dizaýn merkezi we önümçilik ussahanasy bilen öndüriji.Müşderilerimize ajaýyp hyzmat bermek üçin toplumlaýyn hyzmat ulgamyny döretdik.Netijede, her bir müşderiniň aýratyn isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen önüm çözgütlerini hödürläp bileris.Mysal üçin, bir müşderi öz ýurdunda üç sagada çenli elektrik togunyň kesilmegini başdan geçirendigini aýdyp, alty wattlyk marşrutizator we alty wattlyk kamerany üç sagatlap işletmäge ukyply kiçi UPS isledi.Muňa jogap hökmünde 38.48Wh kuwwatlylygy bolan WGP-103 mini UPS-i üpjün etdik, bu müşderiler üçin elektrik togunyň kesilmegini netijeli çözýär.

Önümler we hyzmatlar

“Richroc” kompaniýamyz 14 ýyldan gowrak wagt bäri köp dürli energiýa çözgütlerini öndürýär we üpjün edýär, mini UPS we Battery Pack esasy önümlerimizdir.“Müşderileriň isleglerine ünsi jemläň” atly kompaniýamyz, döredilen gününden bäri garaşsyz gözleglere we energiýa çözgütleri üstünde işlemäge borçlanýar.Bizde ýokary tejribeli inersenerler topary bar, olar dürli müşderiniň talaplaryna esaslanyp islendik täze modelleri dizaýn edip bilerler.Şonuň üçin Mini UPS işi bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da islendik taslama üçin Mini UPS gerek bolsa, jikme-jiklikleri paýlaşmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.OEM we ODM sargytlaryňyza hoş geldiňiz!

Senagat pudagy

“Richroc” häzirki zaman öndürijidir we önüm dizaýnyna, gözleg işlerine we täze energiýa pudagynda litiý batareýalaryny we kiçi göwrümli enjamlary satmaga ýöriteleşendir.Bu ýokarlanmalar süýümli optiki pişiklerde, marşrutizatorlarda, howpsuzlyk aragatnaşyk enjamlarynda, jübi telefonlarynda, GPON, LED yşyklar, modemler, CCTV kameralarynda giňden ulanylýar.Biz onlaýn we awtonom iş modeliniň utgaşmasy bilen senagat we söwda toplumlaýyn kompaniýasyna degişlidiris.Güýçli güýç, hünärmen, garaşsyz satuw topary we tehniki topar bilen, “Richroc” işe almak, onlaýn satuw we awtonom satuw, içerki we daşary ýurt lomaý satuwy, elektron söwda satuw platformasynyň hünär ulgamy bilen yzygiderli giňelýär we giňeldilýär.Önümlerimiziň durnukly iş platformasy bolan meşhur önümleriň bazaryna uly islegi bar.

Bazaryň ýerleşişi

Işe başlaly bäri WGP mini uplary bazarda giňden garşylandy.Öý ulanyjylary we kärhana ulanyjylary üçin energiýa çözgütleri bilen üpjün etmek üçin kiçi kiçi göwrümli enjamlary ösdürmäge borçlanýarys.On ýyldan gowrak ösüşde, kompaniýa onlarça million ulanyjy üçin elektrik we tory kesmek meselesini çözdi.Hünär derejämiz, takyklygymyz we bitewiligimiz müşderiler tarapyndan ykrar edildi, Ispaniýada, Awstraliýada, Srilanka, Hindistan, Günorta Afrika, Kanada we Argentinada ajaýyp kärhana üpjün etdik.Hyzmatdaşlygymyzyň bazar gerimini yzygiderli giňeldiň.Biziň maksadymyz, dünýädäki iň uly mini ups öndürijisi bolmak, müşderä öz markasy we önümimiz bilen bazar paýyny giňeltmäge kömek etmek.
 • Kärhananyň gymmaty Kärhananyň gymmaty

  Kärhananyň gymmaty

 • Çözgütler Çözgütler

  Çözgütler

 • Önümler we hyzmatlar Önümler we hyzmatlar

  Önümler we hyzmatlar

 • Senagat pudagy Senagat pudagy

  Senagat pudagy

 • Bazaryň ýerleşişi Bazaryň ýerleşişi

  Bazaryň ýerleşişi